สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปี 3 ห้องปกติ รหัส 63

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2566 ผศ.ซอและ เกปัน ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน รหัส 63 ชั้นปีที่ 3 ณ บริษัท 12 ประสาน จำกัด ตำบล ฉลุง อำเภอเมืองสตูล จ.สตูล 

แกลเลอรี่