สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ระหว่าง วันที่ 1-3 มิ.ย. 66 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทย์ฯ มรย. จัดโครงการพัฒนานักศึกษา อบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

ระหว่าง วันที่ 1-3 มิ.ย. 66 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทย์ฯ มรย. จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม/จิตอาสา ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ภาคค่ำกิจกรรมสันทนาการและการแสดง
- 2 มิ.ย. 66 โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
- 2-3 มิ.ย. 66 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่ สงขลา ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และสวนเดอลอง จ.พัทลุง

แกลเลอรี่