สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผศ.ซอและ เกปัน รักษาการประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ต้อนรับเด็กใหม่ YRU66 เข้าสู่รั้วชมพูเทา รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 542 คน และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 460 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักการปรับตัวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ รู้กฎระเบียบวินัยนักศึกษา ตลอดจนวางแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการวางแผนการเรียนในระดับอุดมศึกษาสู่ความสำเร็จตามที่มุ่งหวังต่อไป

แกลเลอรี่