สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน รักษาการแทนประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่