สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.แพรวศรี เดิมราช และอ.รุสนี กาแมแล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

ตัวแทนอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.แพรวศรี เดิมราช และ อ.รุสนี กาแมแล เข้าร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ณ วังวาดี จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เป็นประธานเปิดพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่