สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร ปี 2567 ( NT สำนักงานใหญ่, NECTEC a member of NSTDA และ Depa)

ระหว่าง วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมจำนวน 43 คน จากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผศ. ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร 3 หน่วยงาน ด้วยกัน ดังนี้
1. บริษัท โทรคมนามแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมรับฟังบรรยายสรุป เรื่อง Generative AI กับโอกาสทางธุรกิจ โดย ดร.มงคล สมรอบรู้ วิทยากรจากฝ่ายมาตรฐานและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ และเรื่อง เทคโนโลยี Cloud และระบบงาน Cloud Service เพื่อรองรับธุรกิจสมัยใหม่ โดย นายณภัทร แสงทอง วิทยากรจากฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในด้านการจัดการการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา และเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี ณ NT สำนักงานแจ้งวัฒนะ
2. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้ สวทช. (์NSTDA) ชมวิดีทัศน์แนะนำการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดย งานประชาสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อ แชตบอตสำหรับให้บริการวินิจฉัยผ่านภาพถ่าย Linebot ข้าว และสตอเบอรี่ โดย คุณวศิน สินธุภิญโญ นักวิจัย ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU)
กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) บรรยายในหัวข้อ แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาพร้อมอวทาร์ โดย ดร.ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักวิจัยทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU) กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) พร้อม ถาม ตอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ได้รับเกียรติจาก วิทยากรบรรยาย 2 ท่าน ได้แก่ ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น และนายณัฐวุฒิ มรกฎ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับฟังการบรรยาย โดย ดร.วาริน กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ ของ depa ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงภาพรวมการดำเนินงานของสำนักงานฯ ในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดระบบนิเวศดิจิทัล ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนต่าง ๆ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการด้านดิจิทัลในทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังได้ยกตัวอย่างดิจิทัลสตาร์ทอัพ ที่พัฒนาโซลูชันเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อให้คณะอาจารย์และนักศึกษาเห็นภาพของบทบาทและความสำคัญของดิจิทัลสตาร์ทอัพในการยกระดับประเทศและเปลี่ยนผ่านประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และวิทยากร คุณณัฐวุฒิ ได้เล่าถึงภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร ผ่านมาตรการ depa Digital Transformation Funds และ depa mini Transformation Voucher สำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการการเกษตรที่ได้มาตรฐานในบัญชีบริการดิจิทัล นอกจากนี้ ยังได้ยกตัวอย่าง Success Case ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร และประชาสัมพันธ์โครงการ OTOD (One Tumbon One Digital) ทุเรียนดิจิทัล ที่มีจังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมาย เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการเกษตรไทยสู่อนาคตนำไปสู่ความยั่งยืนและมั่งคั่งของเกษตรกรไทย นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสในการเข้าเยี่ยมชมการสาธิตผลงานที่ Depa ทำร่วมกับ บริษัท HUAWEI TECHNOLOGIES (ประเทศไทย) จำกัด
ในนามของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร วิทยากร ทีมงาน และผู้ประสานงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จากทั้ง 3 หน่วยงานเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ นักศึกษาจะนำไปต่อยอดในการมีเครือข่าย สำหรับฝึกสหกิจศึกษา การทำโครงงาน และการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

แกลเลอรี่