สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)

วันที่ 5 - 8 และ 12 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการการ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเ?ศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการใช้สื่อสารยุคไอที่ ให้กับนักเรียนเครือข่ายโครงการ(SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 1 2 และ 3

แกลเลอรี่