สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม Depa Transformation ณ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่