มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติความเป็นมา

        วิกฤตการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกคือ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เกิดการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ การสร้างคนให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต้องเน้นการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพดังกล่าว จึงควรผลิตครูคณิตศาสตร์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างคุณภาพประชากรของประเทศให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป