มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู เป็นครูชั้นวิชาชีพ มีความรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการความรู้และการวิจัย
ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน และเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ใน
การผลิตครูคณิตศาสตร์ให้มีคุณสมบัติที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้
1.2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูชั้นวิชาชีพ ที่มีความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการวิจัยเพื่อจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
1.2.2 พัฒนาการใช้คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต สามารถ
เผชิญสถานการณ์ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
1.2.3 ปลูกฝังความตระหนักในคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ การมีจิตสำนึกของความเป็นครูผู้
อุทิศตน ความมีจริยธรรมในวิชาชีพ ดำรงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าแห่งความเป็นครู