มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นครู”

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส 61)
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
ในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นครู” โดย อาจารย์ไซหนับ เอสเอ วิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7
ในวันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting

 

แกลเลอรี่