มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

ปีนี้สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี
►แข่ง SODUKU แบบออนไซต์ 
- ประถมปลาย
- ม.ต้น

►ค่ายคณิตศาสตร์ระดับประถมปลาย

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

https://drive.google.com/file/d/1bL5J3R8SvCjypfg9PjmpYDiYDMYQFllv/view

 

แกลเลอรี่