มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง

 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. ชื่อ – สกุล นางสาวพิริยา  ปรุงเลิศบัวทอง  
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
5. ประวัติการศึกษา
 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ม.

คณิตศาสตร์

2557

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ.

คณิตศาสตร์

2554

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ)
 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ตำรา หนังสือ
6.1.3 บทความทางวิชาการ 
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี)
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)
 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
โซเฟีย มะลุโบะ, ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ, พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง. (2564). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลม โดยใช้เทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12  วันที่ 25 มิถุนายน 2564 (หน้า 901-909). สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ
6.3.3 สารานุกรม
6.3.4 งานแปล
 
6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)
 
7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 1 ปี
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นสำหรับเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานและสถิติ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ความน่าจะเป็นและสถิติ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา คณิตวิเคราะห์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวิจัยดำเนินการ 1 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการเกษตร 3 (3-0-6) นก.
 
 

เว็บไซต์ส่วนบุคคล อ.พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง | YRU Profile