มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/133 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (2562) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (2562)

https://drive.google.com/file/d/1t-7GyuyO_O8-hsK2_DPXeWIAaSeX-HFJ/view?usp=share_link