คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

การแต่งกายของนักศึกษา

ตัวอย่างเครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

✅ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถแต่งกายตามภาพตัวอย่าง เว้นแต่มีกิจกรรมที่เป็นพิธีการ ให้แต่งกายตามแบบนักศึกษาปี 2 เป็นต้นไป โดยให้คำนึกถึงความเหมาะสมของกิจกรรมเป็นหลัก

 

 

แกลเลอรี่