มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แผนการศึกษา

ปีที่   1   ภาคการศึกษาที่  1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(--)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1100101   ภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับครู

1100110   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับครู

4109104   แคลคูลัส 1

4109106   หลักคณิตศาสตร์

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวม

18  หน่วยกิต

 

ปีที่   1   ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(--)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1101101   ความเป็นครู 

4109105   แคลคูลัส 2

4109107   สำรวจเรขาคณิต

วิชาเลือก (กลุ่มวิชาเอก)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3 หน่วยกิต

รวม

 18  หน่วยกิต

 

ที่  2    ภาคการศึกษาที่  1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(--)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1105202   จิตวิทยาสำหรับครู

4109209   ระบบจำนวน

4109210   พีชคณิตเชิงเส้น

4111201   ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

2 - 3  หน่วยกิต

รวม

20 - 21  หน่วยกิต

 

ปีที่   2    ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(--)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1104201   การวัดและประเมินผลการศึกษา  

4109211   แคลคูลัส 3

4109212   วิยุตคณิต

4109213   คณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

2 - 3  หน่วยกิต

รวม

20 - 21  หน่วยกิต

 

ปีที่   3   ภาคการศึกษาที่  1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(--)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1100305   การบริหารจัดการห้องเรียน

2105304   ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์

4109314   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

วิชาเลือก (กลุ่มวิชาเอก)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

2 – 3  หน่วยกิต

รวม

20 - 21  หน่วยกิต

 

ปีที่   3   ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(--)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1102304   การจัดการเรียนรู้

1100102   การพัฒนาทักษะการคิด

4109316   ทฤษฎีจำนวน

4109317   พีชคณิตนามธรรม 1

วิชาเลือก (กลุ่มวิชาเอก)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

8  หน่วยกิต

รวม

19  หน่วยกิต

 

ปีที่   4    ภาคการศึกษาที่  1  

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(--)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1102202   การพัฒนาหลักสูตร

1104302   การวิจัยทางการศึกษา

1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น

1104403   ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1

วิชาเลือก  (กลุ่มวิชาเอก)   

3(2-2-5)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

1(90)

12  หน่วยกิต

รวม

21  หน่วยกิต

 

ปีที่    4    ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(--)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ

               ทางการศึกษา

1109202   ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้น
               ความรู้เบื้องต้น

1104404   ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2

4109425   คณิตวิเคราะห์

4109430   การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

วิชาเลือก  (กลุ่มวิชาเอก)   

3(2-2-5)

 

2(1-2-3)

 

1(90)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

5  หน่วยกิต

รวม

17  หน่วยกิต

 

ปีที่  5      ภาคการศึกษาที่  1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(--)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

6(360)

รวม

  6  หน่วยกิต

 

ปีที่  5      ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(--)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

6(360)

รวม

  6  หน่วยกิต