มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี (ถึงหลักสูตร ปี 2561)

และ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ตั้งแต่หลักสูตร ปี 2562 เป็นต้นไป)

ภาษาที่ใช้ : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว