มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559