มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประชุมชี้แจงนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561

https://www.facebook.com/pg/Mathematics-Yru-1421407114789905/posts/