มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หนังสือรับรองจาก ก.ค.ศ.

หนังสือรับรองจาก ก.ค.ศ.

  1. หลักสูตรปรับปรุง 2548
  2. หลักสูตรปรับปรุง 2550
  3. หลักสูตรปรับปรุง 2551
  4. หลักสูตรปรับปรุง 2554