มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มรย. จัดโครงการอบรมเทคนิคการเขียนและการนำเสนอผลงานวิจัย

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ 
เข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อ  "เทคนิคการเขียนและการนำเสนอผลงานวิจัย" 
โดย รองศาสตราจารย์  ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 - 605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2559

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0 73 - 299644 หรือสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://gg.gg/grad0001

แกลเลอรี่