มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม “แบ่งฝันปันยิ้ม”

กิจกรรม “แบ่งฝันปันยิ้ม” 
หลักสูตรคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาสา อ.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา
*************************

กิจกรรม “แบ่งฝันปันยิ้ม” ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบเงินสนับสนุนเพื่อสบทบทุนซื้อนม ขนม และไอศกรีมให้กับเด็กๆ ในกิจกรรมของหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1. คุณ ภูกิจ สุนทรวิจิตร สำนักงานบริษัท KJ Survey and Consultants & กิ่งใจการรังวัด 

2. จ.ส.ต. วุฒิเกียรติ กันทอง  สภ.ท่าธง

3. ผศ.สุภา ยธิกุล 

4. ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

5. ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

6. คุณศุภกิจ กี่สง่าและครอบครัว 

ทางหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูง
 

แกลเลอรี่