มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับอาจารย์

  1. บันทึกส่งผลการเรียนเพิ่มเติม - แก้ไขผลการเรียน IM
  2. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้มีเวลาเรียนต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด

สำหรับนักศึกษา

  1. คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
  2. คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
  3. คำร้องขอหลักฐานสำคัญทางการศึกษา
  4. ใบลา
  5. คำร้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

dowload เอกสารอื่นเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์ http://eduservice.yru.ac.th/newweb/page/?view=doc_form