มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายรุสลัน ดือเระ รหัส 55

  1. จบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
  2. ได้รับรางวัลใน“งานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2560 : เวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2” 
    รางวัลชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ ด้านสังคมศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานการคิดทางคณิตศาสตร์นอกเวลาเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคบรรยาย ด้านสังคมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการเลื่อนกราฟพาราโบลาโดยใช้สื่อกราฟเลื่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา

 

แกลเลอรี่