มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร. วรพจน์ แซ่หลี

1.  อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา คณิตศาสตร์

2.  ชื่อ สกุล  ดร.วรพจน์  แซ่หลี

3.  ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4.  สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5.  ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

..

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

2555

ปริญญาโท      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.)

สถิติประยุกต์

2536

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

คณิตศาสตร์

2529

 

 

6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

     6.1  งานวิจัย

     6.2  บทความ

     6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

รุสลัน ดือเระ และวรพจน์ แซ่หลี. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

เรื่อง การเลื่อนกราฟพาราโบลาโดยใช้สื่อกราฟเลื่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา. รายงานการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช “ราชภัฏวิชาการ 2560”. นครศรีธรรมราช.

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ

     7.1  ประสบการณ์การสอน

           7.1.1  ระดับปริญญาตรี  

                        ชื่อวิชา  ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น                               3(3-0-6)นก.       

                        ชื่อวิชา  สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น                                        3(2-2-5)นก.       

                        ชื่อวิชา  ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ                                 5(3-2-3)นก.       

                        ชื่อวิชา  การคิดและการตัดสินใจ                                         2(2-0-4)นก.       

                        ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                    2(1-2-3)นก.       

                        ชื่อวิชา  สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา                                       2(1-2-3)นก.       

                        ชื่อวิชา  การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา                3(2-2-5)นก.       

 

           7.1.2  ระดับปริญญาโท       

                    ชื่อวิชา สถิติเพื่อการวิจัย                                                    2(1-2-3)นก.

                    ชื่อวิชา วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติขั้นสูง                                 3(2-2-5)นก.

                    ชื่อวิชา สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา                        2(1-2-3)นก.

                    ชื่อวิชา ทฤษฎีและเทคนิคการเลือกตัวอย่าง                           3(2-2-5)นก.

                    ชื่อวิชา สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา                        2(1-2-3)นก.

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)

                   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่องการศึกษาความเครียดและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผู้ทำวิทยานิพนธ์  นายซูไบดี  โตะโมะ

                   อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบการรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินของ PISA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้ทำวิทยานิพนธ์ นางสาวสุไกย๊ะ ลิมาน

                   กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบการรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินของ PISA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้ทำวิทยานิพนธ์ นางสาวสุไกย๊ะ ลิมาน