มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์

  1. อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา คณิตศาสตร์
  2. ชื่อ – สกุล                   นางลิลลา  อดุลยศาสน์
  3. ตำแหน่งทางวิชาการ      รองศาสตราจารย์
  4. สังกัด                         คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
  5. ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

..

ปริญญาเอก

Universiti Sains Malaysia

ประเทศมาเลเซีย

Ph.D.

Mathematics Education

2559

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ..

คณิตศาสตร์

2549

ปริญญาตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

..

คณิตศาสตร์

2545

 

 

6.   ผลงานทางวิชาการ  (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

      6.1  งานวิจัย

 

 

 

 

      6.2  บทความ

ลิลลา อดุลยศาสน์.  (2558).  เทคนิคสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียน
          คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม  เรื่องทฤษฎีทปีทากอรัส  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
          และความพึงพอใจของนักเรียน. Proceeding of The 2nd National  
          Conference 2015 on “Knowledge Integration for Peaceful  Society and
          The ASEAN Community Development” (หน้า 664 – 671). ยะลา:    
          มหาวิทยาลัยฟาตอนี. 4 มิถุยายน 2558.

           Adulyasas, L. (2015). Shifting Students’ Awareness of Geometrical Concepts through Lesson Study. Proceeding of the 2nd International
                    Conference on Research Implementation and Education of
                    Mathematics and Science 2015 (pp.249-255). Yogyakarta, Indonesia:
                    Yogyakarta State University. 17 – 19 May 2015.

Abdulrahman, S. & Adulyasas, L. (2015). Enhancing Learners’ Geometrical  
          Thinking through Lesson Study Using GSP. Proceeding of the 12th  
          International Conference on Technology in Mathematics Teaching (pp.500 – 508). Faro, Portugal: University of Algarve. 24 – 27 June
          2015.

           Adulyasas, L. (2014). Lesson Study Incorporating Phase-Based Instruction

                    Using Geometer’s Sketchpad and Its Effects on Thai Students’

                   Geometric Thinking. International Journal for Lesson and Learning

                   Studies. 3(3), 252-271.

           Adulyasas, L. (2013). Enhancing Secondary Students’ Geometric Thinking and
                    Teachers’ TPACK through Lesson Study Incorporating Phase-Based
                    Instruction Using GSP. Proceeding of the London International
                    Conference  on Education. London, UK: LICE Education.

 

      6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

            ลิลลา  อดุลยศาสน์. (2557). เอกสารประกอบการสอนวิชาพีชคณิตเชิงเส้น.  ยะลา:
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

7.   ประสบการณ์ทางวิชาการ

     7.1  ประสบการณ์การสอน

            7.1.1 ระดับปริญญาตรี   10   ปี

                        ชื่อวิชา  แคลคูลัส 1                                                          3(3-0-6)นก.

                        ชื่อวิชา  คณิตวิเคราะห์                                                      3(3-0-6)นก.

                        ชื่อวิชา  ทฤษฎีเซต                                                           3(3-0-6)นก.

                        ชื่อวิชา  พีชคณิตเชิงเส้น                                                    3(3-0-6)นก.

                        ชื่อวิชา  พีชคณิตนามธรรม 1                                               3(3-0-6)นก.

 

         7.1.2   ระดับปริญญาโท        

                    ไม่มี    

 

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)

                    ไม่มี

 

เว็บไซต์ส่วนบุคคล ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ | YRU Profile