มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.นุชนาถ เต็มดี

1.  อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา คณิตศาสตร์

2.  ชื่อ สกุล  นางสาวนุชนาถ  เต็มดี

3.  ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4.  สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5.  ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

..

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

คณิตศาสตร์และสถิติ

2552

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)

คณิตศาสตร์

2547

 

 

6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

     6.1  งานวิจัย

            ไม่มี

 

     6.2  บทความ

            ไม่มี

 

     6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

            นุชนาถ  เต็มดี.  (2558).  เอกสารประกอบการสอนวิชาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ.  ยะลา:

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

            นุชนาถ  เต็มดี.  (2557).  เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎีกราฟ.  ยะลา:

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

            นุชนาถ  เต็มดี.  (2556).  เอกสารประกอบการสอนวิชาวิยุตคณิต.  ยะลา:

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ

     7.1  ประสบการณ์การสอน

          7.1.1  ระดับปริญญาตรี    6    ปี

                        ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                3(3-0-6)  นก.

                        ชื่อวิชา  แคลคูลัส 2                                                          3(3-0-6)  นก.

                        ชื่อวิชา  คณิตวิเคราะห์                                                      3(3-0-6)  นก.

                        ชื่อวิชา  วิยุตคณิต                                                             3(3-0-6)  นก.

                        ชื่อวิชา  ทฤษฎีกราฟ                                                         3(3-0-6)  นก.

                        ชื่อวิชา  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                                         3(3-0-6)  นก.

 

          7.1.2  ระดับปริญญาโท        

                    ไม่มี    

 

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)

                   ไม่มี

 

เว็บไซต์ส่วนบุคคล  ผศ.นุชนาถ เต็มดี | YRU Profile