มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว

1.  อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา คณิตศาสตร์

2.  ชื่อสกุล  นางสาวภัทรพิชชา  แก้วศรีขาว

3.  ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

4.  สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5.  ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

..

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วท.ม.

สถิติประยุกต์

2555

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วท.บ.

สถิติ

2550

 

 

6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

     6.1  งานวิจัย

            ลิลลา  อดุลยศาสน์ และ ภัทรพิชชา  แก้วศรีขาว.  (2557).  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

                   ความวิตกกังวลในการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่

                   ประชาคมอาเซียนของครูคณิตศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้.  ยะลา: มหาวิทยาลัย

                   ราชภัฏยะลา

          จุฑามาศ แก้วมณี, นฤมล ทองมาก, ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ซันวานี

จิใจ, และไซนะ มูเล็ง. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจในการจัดตั้งธนาคารขยะอย่างเต็มรูปแบบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว (2561). การศึกษาปัจจัยของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรคณิตศาสตร์. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

     6.2  บทความ

จุฑามาศ แก้วมณี, นฤมล ทองมาก , จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ และภัทรพิชชา แก้วศรีขาว. (2561). การสำรวจความต้องการในการจัดตั้งธนาคารขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

     6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

            ภัทรพิชชา  แก้วศรีขาว.  (2557).  เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น.           ยะลา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ

     7.1  ประสบการณ์การสอน

           7.1.1  ระดับปริญญาตรี   3    ปี

                        ชื่อวิชา  แคลคูลัส 1                                                          3(3-0-6)  นก.

                        ชื่อวิชา  ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น                               3(3-0-6)  นก.

                        ชื่อวิชา  สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น                                        3(2-2-5)  นก.

                        ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                3(3-0-6)  นก.

                        ชื่อวิชา  สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                              3(3-0-6)  นก.

                        ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                    2(1-2-3)  นก.

 

           7.1.2  ระดับปริญญาโท        

                    ไม่มี

 

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)

                   ไม่มี