มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ

1.  อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา คณิตศาสตร์

2.  ชื่อ สกุล  นายปฏิพัทธ์  ชุมเกศ

3.  ตำแหน่งทางวิชาการ  -

4.  สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5.  ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

..

ปริญญาโท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

2559

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

2555

 

 

6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

     6.1  งานวิจัย

           

     6.2  บทความ

         

     6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

  ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ.  (2560).  เอกสารประกอบการสอนวิชาทอพอโลยีเบื้องต้น.  ยะลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ

     7.1  ประสบการณ์การสอน

           7.1.1  ระดับปริญญาตรี  3  ปี

ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา  ทอพอโลยีเบื้องต้น    3(3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา  สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา 2(1-2-6)  นก.
ชื่อวิชา  แคลคูลัส 2        3(3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา  แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา  แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์    3(3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา  ทฤษฎีเซต           3(3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา  แคลคูลัส 3      3(3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา  สำรวจเรขาคณิต    3(3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา  รากฐานเรขาคณิต         3(3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา  คณิตวิเคราะห์       3(3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา  สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(1-2-6)  นก.

           7.1.2  ระดับปริญญาโท       

                    ไม่มี

 

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)

                   ไม่มี