มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์

  1. ลิลลา อดุลยศาสน์, และ สุภา ยธิกุล. (2560). การพัฒนาความรู้ในการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิธีสอนและเนื้อหาที่สอน (TPACK) ของนักศึกษาครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (น. 1549-1561). ยะลา: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

  2. สาธินี วารีศรี. (2561). การพิสูจน์เอกลักษณ์ฟีโบนักชีโดยปราศจากคำอธิบายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป GSP. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (น. 392-402). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

  3. Adulyasas, L. (2018). Fostering Pre-Service Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) through the Learning Community. In the 5th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science. Yogyakarta: Yogyakarta State University.

  4. ลิลลา  อดุลยศาสน์. (2561). ผลของการพัฒนาความรู้ในการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิธีสอนและเนื้อหาที่สอน (TPACK) ของนักศึกษาครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 13(1), 115-128.