มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษา

 1. ศิริลักษณ์ วงค์ธรรม,วรพจน์ แซ่หลี และ ลิลลา อดุลยศาสน์. (2565). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องปริพันธ์และการประยุกต์ โดยใช้เครื่องมือพลวัตทางคณิตศาสตร์ (GeoGebra) บน Microsoft Sway ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้การเรียนรู้บนฐานชีวิตวิถีใหม่ (New Normal). ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบัน

  อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (น. 888 - 898). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

 2. นุรสรินทร์ การีจิ, วรพจน์ แซ่หลี และ ลิลลา อดุลยศาสน์. (2565). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติโดย ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้การเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal). ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (น. 889 - 909). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

 3. มะรอกี แมเดาะ, ฮัมดีย์ บือแน, สมฤทัย หอมวงศ์, อังคณา ทิพยรุ่งโรจน์, วรพจน์ แซ่หลี และ ลิลลา อดุลยศาสน์. (2565). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม โดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบลงมือ ปฏิบัติ All in One ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (น. 910 - 918). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

 4. เกาซัร โตะแม, กามาลุดดีน ภู่ทับทิม, วรางคณา ชัยสุวรรณ์, สุพัตรา เนาว์ไพร, วรพจน์ แซ่หลี และ ลิลลา อดุลยศาสน์. (2565). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับไม่ เกิน 1,000 ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อกระดานแม่เหล็กเพื่อการทดยืม สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกตา. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

  ชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (น. 910 - 918). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

 5. โซเฟีย มะลุโบะ, ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ และ พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง. (2564). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลม โดยใช้เทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 (น. 901 - 909). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

 6. อานีซะ กามะ, ลิลลา อดุลยศาสน์, วรพจน์ แซ่หลี, และ มูฮัมหมัด ยะมาแล. (2564). การบูรณาการเทคโนโลยี Geogebra Applet รวมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Hands – on Activities เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ และการบวก-ลบเวกเตอร์ในสองมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 (น. 591-597). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

 7. ฟิรดาว เลาะ, สุภา ยธิกุล,  และ ลิลลา อดุลยศาสน์. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก และการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อแท่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (น. 368-375). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 8. รุสลัน  ดือเระ และวรพจน์  แซ่หลี. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเลื่อนกราฟพาราโบลาโดยใช้สื่อกราฟเลื่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 (หน้า 103 - 109). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.