มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

"นางสาวกุลธิดา วาหะ" นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอระดับดี ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  อาจารย์ดร.ลิลลา  อดุลยศาสน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์  และนางสาวกุลธิดา  วาหะ  นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้รับรางวัลการนำเสนอระดับดี  ภาคบรรยาย  เรื่อง  "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  การแจกแจงความถี่ด้วยกราฟชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในชั้นเรียนตามแนวคิด TPACK และ SAMR Model"  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เครือข่ายภาคใต้  ครั้งที่ ๔  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

แกลเลอรี่