มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อบรมโครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ เรื่อง ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายตามแนว สสวท.ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 9 ) ชั้น 8 และสามารถส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ  >>>Click