มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า หลักสูตรคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า หลักสูตรคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM) ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21" และมีการแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 1. การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 2. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.การบริหารจัดการ และ 4.การพัฒนานักศึกษา

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดการความรู้ (KM) ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ให้เป็นไปตามองค์ความรู้ความสามารถของบุคลากรในคณะ และเพื่อนำองค์ความรู้ไปเป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรการเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน

แกลเลอรี่