มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การประชุมเครือข่ายคณิตศาสตร์ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  คณาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายคณิตศาสตร์  5  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้  ณ ห้องราชพฤกษ์  3  ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยโครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านคณิตศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านคณิตศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้  และเพื่อแลกเปลี่ยนแนวการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา

แกลเลอรี่