มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29

คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์  เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29  ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562  ณ  โรงแรมสยามออเรียลทัล  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลาearch and Innovation for Sustainability Development)  (Research and Innovation for Sustainability Development) 

แกลเลอรี่