มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรมและจัดทำเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ภูผายอดรีสอร์ท อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์  เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรมและจัดทำเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ภูผายอดรีสอร์ท อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่  21 - 26 เมษายน 2562

แกลเลอรี่