มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เปลี่ยนแปลงวันอบรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาสำหรับครูไม่ตรงวุฒิ

อบรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษาสำหรับครูไม่ตรงวุฒิ  วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2562  โดยมีวิทยากร  คือ 
ผศ.ดร.ลิลลา  อดุลยศาสน์ 
ผศ.ดร.วรพจน์  แซ่หลี
อ.นุชนาถ  เต็มดี
อ.ปฏิพัทธ์  ชุมเกศ

แกลเลอรี่