มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี)

วันที่สำรวจ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 42
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี
หลังสำเร็จการศึกษา
42
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่
นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
37


บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 42 คน และมีจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) จำนวน 37 คน ดังนั้น จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 88.10 ของผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม ในจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ มีบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทำ5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 ซึ่งสาเหตุที่ยังไม่ได้งานทำ ได้แก่ ยังไม่ประสงค์จะทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ และอาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัว เช่น ทางบ้านไม่สนับสนุนให้ทำงานนอกพื้นที่