มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับ ONET คณิตศาสตร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับ ONET คณิตศาสตร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ เต็มดี อาจารย์สาธินี วารีศรี อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว และครูยามีละห์ สุกี
 

แกลเลอรี่