มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสาระเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นิเทศก์ศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรียะลา ครูชำนาญการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา เป็นวิทยากร มีครูผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 112 คน

แกลเลอรี่