หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ

 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)                ผศ. ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)     Asst. Zubaidah  Hajiwangoh

4. ตำแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย

5. หน่วยงานที่สังกัด      สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6. ที่อยู่                     133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

7. โทรศัพท์                073-299699 ต่อ 73301     

8. อีเมล                    zubaidah.h@yru.ac.th

9. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พย.บ.

พยาบาลศาสตร์

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม

จุลชีววิทยา

                     

10. ความเชี่ยวชาญ               

การตรวจสอบสารที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากทรัพยากรทางชีวภาพ

11. สาขาความเชี่ยวชาญ

การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากสารสกัดทางชีวภาพ

12. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

Rukachaisirikul, V., Kaewbumrung, C., Phongpaichit, S  and  Hajiwangoh, Z. (2005). Eudesmane Sesquiterpenes from the Aquatic Fungus Beltrania rhombica. Chem. Pharm. Bull. 53(2). 238—240

Sommart, U., Rukchaisirikul, V., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Towatana, N.H., Graidist, P., Hajiwangoh, Z and Sakayaroj. A. (2009). Cyclohexenone  Derivative  from  Diaporthaceous Fungus  PSU-H2. Arch Pharm Res. 32(9). 1227-1231.

Jariya Sukjuntra, Kuenchan Na Nakorn and Zubaidah Hajiwangoh. 2012. Stroage life of mackerel (Decapterus maruadsi) in ice. The International Congress on Food Engineering and Technology. Bangkok Thailand. March 28-30 : 240-243.

Kuenchan Na Nakorn, Jariya Sukjuntra and Zubaidah Hajiwangoh. 2012. Studying shelf-life of Kepala Keropok at chilling temperature. The International Congress on Food Engineering and Technology. Bangkok Thailand. March 28-30 : 237-239.

Zubaidah Hajiwangoh, Jariya Sukjuntra and Kuenchan Na Nakorn. 2012. Microbiological Quality of Kepala Keropokas as stored in ice. The International Congress on Food Engineering and Technology. Bangkok Thailand. March 28-30 : 244-2147.

Abdullah Dolah Dalee,  Nurhafeeza Ya,  Khosiya Sali,  Nur-ainee Hayeeyusoh, Zubaidah Hajiwangoh and Phurkonni Salaeh. (2015). Antimicrobial substances from endophytic fungi in Tamarind (Tamarindusindica, Linn), Malay Apple (Eugenia malaccensis,Linn), Rambutan (Nephelium lappaceum), and Indian mulberry (Morin citrifolia,Linn). Proceeding of the 2nd International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science 2015 on 17-19 May 2015 (B-1-B-10). Yogyakarta. Yogyakarta State University

Abdullah Dolah Dalee, Saranyu Mukhorah, Khosiya Sali, Nur-ainee Hayeeyusoh, Zubaidah Hajiwangoh and Phurkonni Salaeh. 2015. Synergy effect of local guava, carambola or Kariyat extracts and Tetracycline in inhibition the growth of Escherichia coli and Salmonella sp. clinically isolated from Yingo Hospital, Narathiwat province, Southern Thailand.  Proceeding of the 2nd International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science 2015 on 17-19 May 2015 (B-17-B-26). Yogyakarta. Yogyakarta State University.

ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ. (2549) . การตรวจหาเมแทบอไลท์ของเชื้อราชนิดเส้นใยที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์. ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 10(1) : 96-104 

รุสนี ยะผา,  นูรฮูดา  กาแบ  และซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ. (2553). การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อราจากวัตถุดิบท้องถิ่น. ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่  2 วันที่ 18  สิงหาคม 2553 (หน้า 49). ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์,  ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ  และอับดุลรอฮิม  เปาะอีแต. (2554). ผลของการใช้ปุ๋ยต่อปริมาณจุลินทรีย์ในดินปลูกยางพารา. ใน ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 2 วันที่ 11-13 มิถุนายน 2554 (หน้า 790-800). เชียงใหม่: ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ     แม่โจ้

ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ. (2558). ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคจากสารสกัดพืชสมุนไพร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 (หน้า 115-123). นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นุรอัยนี  หะยียูโซะ, คอสียาห์  สะลี, อับดุลลาห์  โดลาห์  ดาลี และพูรกอนนี สาและ. (2559). การตรวจหาเชื้อ Cryptococcus neoformans จากมูลนกและไก่ในเขตจังหวัดยะลา. วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาสน์. 38(1). 48-59.

รอฮานี ยะมา, อาอีซะห์ กาเดาะ และซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ. (2560). การปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรียในอากาศภายในรถยนต์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560  และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 (หน้า 446-452). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ซูรียานี  อาแวแย๊ะ  และซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ. (2561). คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผลิตในจังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 458-468). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ, พูรกอนนี สาและ, อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, คอสียาห์  สะลี และนุรอัยนี      หะยียูโซะ. (2018). การปนเปื้อนของแบคทีเรียและราบางชนิดในอากาศในรถยนต์ส่วนบุคคล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 37(2). 238-244.   

13. งานวิจัย

ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ  และอัชมาน  อาแด. (2554). รายงานการวิจัยเรื่อง ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคจากสารสกัดสมุนไพร. ยะลา:   มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  

วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์,  ดอเล๊าะ  ดาลี,  ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ  และหัสลินดาบินมะแอ. (2550). รายงานการวิจัยเรื่อง ชนิดของ เชื้อราที่เจริญบนยางแผ่นผึ่งแห้งและสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ, พูรกอนนี  สาและ, อับดุลลาห์  โดลาห์  ดาลี, คอสียาห์  สะลี  และนุรอัยนี  หะยียูโซะ. (2559). การปนเปื้อนของแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศในรถยนต์ของบุคลากร. ยะลา:   มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  

ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ, พูรกอนนี  สาและ, อับดุลลาห์  โดลาห์  ดาลี, คอสียาห์  สะลี  และนุรอัยนี  หะยียูโซะ. (2560). ความหลากหลายของราเอนโดไฟต์สร้างสารต้านจุลินทรีย์จากป่าบาลา-ฮาลา. ยะลา:   มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  

ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ, คอสียาห์  สะลี, นุรอัยนี  หะยียูโซะ และพูรกอนนี  สาและ. (2561). ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชวงศ์ซิงกีบราซิอี้

14. Linkเว็บไซต์ของอาจารย์ คลิกที่นี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด