หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และกลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจศึกษา) และหมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (Total Credits)  ไม่น้อยกว่า  131 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

      1) วิชาบังคับ

 

12

หน่วยกิต

      2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

      1) วิชาบังคับ

 

3

หน่วยกิต

      2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

 1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

      1) วิชาบังคับ

 

3

หน่วยกิต

      2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ

 

3

หน่วยกิต

      1) คณะครุศาสตร์                                             

 

3

หน่วยกิต

      หรือ

 

 

 

      2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

3

หน่วยกิต

      หรือ

 

 

 

      3) คณะวิทยาการจัดการ

 

3

หน่วยกิต

      หรือ

 

 

 

     4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

3

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

         84

หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาแกน

 

20

หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

57

หน่วยกิต

  1. เฉพาะด้านบังคับ
 

51

หน่วยกิต

  1. เฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

7

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า     

6

หน่วยกิต

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 

                      รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ดังนี้

                         

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า  

30

 หน่วยกิต

 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      

ไม่น้อยกว่า  

15

 หน่วยกิต

 

1) วิชาบังคับ                                                                        

 12 หน่วยกิต 

5100101

ภาษา ความคิด และการสื่อสาร

Language Thought and Communication

3(3-0-6)

5100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

3(3-0-6)

 5100103 

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

Thai for Career

3(3-0-6)

5100105

ภาษาอังกฤษหรรษา

English for Fun

3(3-0-6)

5100106

การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์     

English Usage for Social Network

3(3-0-6)

5100107

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้

English for Communication and Learning Development

2(1-2-3)

5100108

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

English for Communication 1

2(1-2-3)

5100109

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

English for Communication 2

2(1-2-3) 

5100113

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ

Technology and Media Literacy

3(3-0-6)

 

 

 

 

2) วิชาเลือก       

ไม่น้อยกว่า 

 3  หน่วยกิต  

5100104

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย

Developments of Thai Speaking and Writing Skills

3(3-0-6)  

 

5100110

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Development English Communication Skills

3(3-0-6)

5100111

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication

3(3-0-6)

 

5100112

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

Melayu for Communication

3(3-0-6)

 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                         

       ไม่น้อยกว่า 

6 หน่วยกิต

 

1) วิชาบังคับ                                                                                  

3 หน่วยกิต   

5100116

กินดี มีสุข      

Well-being

3(3-0-6)

5100117

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science in Daily Life

3(3-0-6)

 

2) วิชาเลือก                                            

ไม่น้อยกว่า 

 3 หน่วยกิต

5100114

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ

Information Technology for Presentation

3(3-0-6)

5100115

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*          

Information Technology in Daily Life

3(3-0-6)

5100118

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*                   

Mathematics in Daily Life

3(3-0-6)

5100119

การบริหารร่างกาย                            

Body Exercise

1(0-2-2)

 

5100120

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*              

Sports for the Quality of Life Development

2(1-2-3)

5100121

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น        

King’s Philosophy for Local Development

3(3-0-6)

5100122

ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                    

Introduction of Ethics and Wealth  

3(3-0-6)

5100123

ความงดงามแห่งตน                          

Beauty of Life    

3(3-0-6)

5100124

ก้าวสู่โลกกว้าง                               

Step to the World

2(1-2-3)

5100125

ความจริงของชีวิต*                           

Truth of Life

3(3-0-6)

5100126

การพัฒนาตน*                                                

Self Development

2(2-0-4)

5100127

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต* 

Aesthetics for Life                 

3(3-0-6)

5100128

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*                     

Life and Thai Culture

2(1-2-3)

 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก    

 ไม่น้อยกว่า

 6 หน่วยกิต

 

1) วิชาบังคับ                                                                             

3 หน่วยกิต  

5100129

พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                    

Multiculture  and Peace

3(3-0-6)

 

2) วิชาเลือก 

ไม่น้อยกว่า  

 3 หน่วยกิต

5100130

ทักษะชีวิตเพื่อสังคม

Life Skill for Society

3(3-0-6)

5100131

สังคมภิวัตน์*                                                    

Socialization                                          

3(3-0-6)

 

1.กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                                                     

3 หน่วยกิต

 

1) คณะครุศาสตร์                                                                     

3 หน่วยกิต

5100132  

ครูแห่งแผ่นดิน                               

Teachings of King Rama 9

หรือ

3(3-0-6) 

 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                   

 3 หน่วยกิต

5100133

วิถีไทย วิถีถิ่น

Thai and Local Ways

หรือ  

3 (3-0-6)

 

 

3) คณะวิทยาการจัดการ                                                     

3 หน่วยกิต

5100134 

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

Young Enterpreneurs

หรือ

3 (3-0-6)

 

 

4. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                            

3 หน่วยกิต

5100135

วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น     

Science for Community        

3 (3-0-6)

 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

84

หน่วยกิต

 

   2.1 กลุ่มวิชาแกน

 

       20

หน่วยกิต

34118101

วิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน        

6(4-4-10)

 

Fundamentals of Biologycal Science

 

34118102

เคมีและเคมีวิเคราะห์

Chemistry and Analytical Chemistry

6(4-4-10)  

14118103

คณิตศาสตร์พื้นฐานและสถิติ

Fundamental Mathematics and  Statistic

3(3-0-6)

14118104

ฟิสิกส์

3(2-2-5) 

 

Physic

 

14118105

ภาษาอังกฤษสำหรับนักจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

2(1-2-3)

 

English for Medical and Industrial Microbiology

 

 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

57

หน่วยกิต

 

  1. วิชาเฉพาะด้านบังคับ

 

51

หน่วยกิต

34118106

พื้นฐานจุลชีววิทยาและการใช้เครื่องมือปฏิบัติการ   

6(4-4-10)

 

Fundamentals of Microbiology and Using Equipment

 

34118207

 

34118308

 

34118309

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1

Medical Microbiology 1

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2

Medical Microbiology

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและการควบคุมคุณภาพ      

Industrial Microbiology and Quality Control

6(4-4-10)

 

6(4-4-10)

 

6(4-4-10)

34118310

จุลชีววิทยาอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ  

Food Microbiology and Entrepreneurship     

6(4-4-10)

34118311

อาหารหมักและเทคโนโลยีการหมัก

6(4-4-10)

 

Fermented Food and Fermentation Technology 

 

14118212

อนุกรมวิธานและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 

3(2-2-5)

 

Microbial Determination and Physiology

 

14118213

พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

3(2-2-5)

 

Microbial Genetics

 

14118214

กายวิภาคและสรีรวิทยาสำหรับจุลชีววิทยาทางการแพทย์

3(3-0-6)

 

Anatomy and Physiology for Medical Microbiology

 

14118315

ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางจุลชีววิทยา                                         

3(2-2-5)  

 

Research Methodology and Seminar in Microbiology

 

14118416

โครงงานทางจุลชีววิทยา        

3(0-6-3)

 

Project in Microbiology

 

 

  1. วิชาเฉพาะด้านเลือก  

ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต

14118317

จุลชีววิทยาการเกษตร 

3(2-2-5)

 

Agricultural Microbiology

 

14118218

จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์นม   

3(2-2-5)

 

Microbes and Dairy Products

 

14118219

เห็ดและการแปรรูป                       

3(2-2-5)

 

Mushrooms and Processing  

 

14118220

จุลินทรีย์กับอาหารเพื่อสุขภาพ

3(2-2-5) 

 

Microorganisms and Functional Foods

 

14118221

จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสีย

3(3-0-6)

 

Microbes for Wastewater Treatment

 

14118222

พื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์               

3(3-0-6)

 

Basic Microbial Biotechnology

 

14118323

ยีสต์เเละยีสต์เทคโนโลยี       

3(3-0-6) 

 

Yeast and Yeast Technology

 

14118324

จุลชีววิทยาการแพทย์ทางเลือก

3(2-2-5) 

 

Alternative Medical Microbiology

 

14118325

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

 

Environmental Microbiology

 

 

2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ        ไม่น้อยกว่า                        

7 หน่วยกิต

14118426

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา

2(0-4-2)

 

Preparation for Professional Experience

and Cooperative Education in Microbiology

 

 

และ

 

14118427

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา 

5(450)

 

Professional Experience in Microbiology

 

 

หรือ

 

14118428

สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา

6(600)

 

Cooperative Education in Microbiology

 

 

 

 

 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้