หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์นุรอัยนี หะยียูโซะ

 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย):   นางสาวนุรอัยนี หะยียูโซะ 

 2.ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):  Nur-ainee Hayeeyusoh

3. ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย

4. หน่วยงานที่ติดต่อได้ : สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5. โทรศัพท์:           073-299699 ต่อ 73301     

6. E-mail:               hnurainee@gmail.com

7. ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วท.บ.

ชีววิทยาประยุกต์

ปริญญาโท

Universiti Kebangsaan Malaysia, ประเทศมาเลเซีย

M.Sc.

Microbiology

8. ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีการหมัก

9. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ(แตกต่างจากวุฒิการศึกษา):

-

10. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

วิทยานิพนธ์

The production of delta-endotoxin from Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SN5 by repeated batch culture

11.งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว :

นุรอัยนี หะยียูโซะ, คอสียาห์ สะลี, อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ และพูรกอนนี  สาและ. 2559. ปริมาณและชนิดของแบคทีเรียกรดแลคติกในผัก ผลไม้ดองท้องถิ่นเพื่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.

นุรอัยนี หะยียูโซะ, คอสียาห์ สะลี, อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ และพูรกอนนี  สาและ. 2558. การตรวจเชื้อ Cryptococcus neoformans จากมูลนกและไก่ในเขตจังหวัดยะลา. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, คอสียาห์ สะลี และนุรอัยนี หะยียูโซะ. 2558. การหาสภาวะเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและการผลิตเอนไซม์เคราติเนสของแบคทีเรียสายพันธุ์คัดแยกจากท้องถิ่น. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, คอสียาห์ สะลี และนุรอัยนี หะยียูโซะ. 2557. การหาสภาวะเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและการผลิตเอนไซม์เคราติเนสของฟังไจสายพันธุ์คัดแยกจากท้องถิ่น. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, คอสียาห์ สะลี, นุรอัยนี หะยียูโซะ และอัมพร ท่าดะ. 2557. คุณภาพทาง    จุลชีววิทยาของอาหารปรุงเสร็จและน้ำบริโภคที่จัดจำหน่ายในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, คอสียาห์ สะลี, นุรอัยนี หะยียูโซะ และอัมพร ท่าดะ. 2557. คุณภาพทาง   จุลชีววิทยาของอาหารที่จัดใด้เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, คอสียาห์ สะลี, นุรอัยนี หะยียูโซะ และอัมพร ท่าดะ. 2557. คุณภาพอากาศทางจุลชีววิทยาของสำนักงานและห้องเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, คอสียาห์ สะลี, นุรอัยนี หะยียูโซะ และมุสลีฮาวาตี วาเงาะ. 2555. การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เคราติเนสจากสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและประสิทธิภาพการย่อยสลายสารทิ้งเคราติน. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

นุรอัยนี หะยียูโซะ. 2554. การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำผลไม้หมักจากผลไม้ท้องถิ่น. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

12. บทความ (ถ้ามี)    

นุรอัยนี หะยียูโซะ, อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, นุรมา เจะเลาะ. 2558. การคัดแยกเชื้อรา Mucor sp. จากลูกแป้งข้าวหมากในท้องถิ่น. ใน การรายงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทัองถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนประจำปี 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 (57-63). นราธิวาส. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.

คอสียาห์ สะลี, อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, นุรอัยนี หะยียูโซะ, พูรกอนนี สาและ  และสุไหมยะห์ เจ๊ะเต๊ะ. 2558. การควบคุมโดยชีววิธีเชื้อรา phytophthora sp. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้เชื้อ Bacillus sp. ใน วารสารงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทัองถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนประจำปี 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 (108-114). นราธิวาส. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.

รอฮีมะห์ มอลอ, คอสียาห์ สะลี, อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, และนุรอัยนี หะยียูโซะ. 2558. คุณภาพทาง จุลชีววิทยาในอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในสถาบันอุดมศึกษาในเทศบาลนครยะลา. ในรายงานการประชุมวิชาการ: การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 (142-149). นครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

นุรอัยนี หะยียูโซะ และยามีละห์ เจ๊ะปอ. 2557. การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกในตัวอย่างไส้กรอกข้าว. ใน รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา   ครั้งที่ 3 วันที่ 10-11 มีนาคม 2557. สุราษฎร์ธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

นุรอัยนี หะยียูโซะ, คอสียาห์ สะลี และอามีร์ โตะนากายอ. 2557. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในยางพาราของเชื้อ Tricoderma spp. ที่คัดแยกจากดินในท้องถิ่น และ Tricoderma harzianum ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด. ใน รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ 3 วันที่ 10-11 มีนาคม 2557. สุราษฎร์ธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

นุรอัยนี หะยียูโซะ และฟาดีละห์ มะเด็ง. 2556. การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเอทานอลจากกระดาษเหลือใช้โดยเชื้อ Trichoderma reesei TISTR 3081 และ Sacchromyces cerevisiae. โดยผ่านกระบวนการ shake flask.. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร. 17(1):88-95.

คอสียาห์ สะลี อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี นุรอัยนี หะยียูโซะ และมูซตากีม เจ๊ะมะ. 2556. การคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซม์เคราติเนสจากตัวอย่างดินในท้องถิ่น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร. 17(1): 101-105.

Abdullah Dolah Dalee,  Nurhafeeza Ya,  Khosiya Sali,  Nur-ainee Hayeeyusoh, Zubaidah Hajiwagoh and Phurkonni Salaeh. 2015. Antimicrobial substances from endophytic fungi in Tamarind (Tamarindusindica, Linn), Malay Apple (Eugenia malaccensis,Linn), Rambutan (Nephelium lappaceum), and Indian mulberry (Morin citrifolia,Linn). Proceeding of the 2nd International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science 2015 on 17-19 May 2015 (B-1-B-10). Yogyakarta. Yogyakarta State University

Abdullah Dolah Dalee, Saranyu Mukhorah, Khosiya Sali, Nur-ainee Hayeeyusoh, Zubaidah Hajiwagoh and Phurkonni Salaeh. 2015. Synergy effect of local guava, carambola or Kariyat extracts and Tetracycline in inhibitiong the growth of Escherichia coli and Salmonella sp. , clinically isolated fromYingo Hospital, Narathiwat province, Southern Thailand.  Proceeding of the 2nd International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science 2015 on 17-19 May 2015 (B-17-B-26). Yogyakarta. Yogyakarta State University.

Nur-ainee Hayeeyusoh,  Friduas Baima,  Abdullah Dolah Dalee,  and Khosiya Sali. 2015. Effect of local Medical Plant on Growth of Leaf Spot Disease-Causing Colletotrichum gloeosporiodes. Proceeding of the 2nd International Conference on research, Implementation and Education of Mathematics and Science 2015 on 17-19 May 2015 (B-41-B-47). Yogyakarta. Yogyakarta State University.

13. Link เว็บไซต์ของอาจารย์ คลิกที่นี้