หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์

อาจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ

Rukachaisirikul, V., Kaewbumrung, C., Phongpaichit, S  and  Hajiwangoh, Z. (2005). Eudesmane Sesquiterpenes from the Aquatic Fungus Beltrania rhombica. Chem. Pharm. Bull. 53(2). 238—240.

Sommart, U., Rukchaisirikul, V., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Towatana, N.H., Graidist, P., Hajiwangoh, Z and Sakayaroj. A. (2009). Cyclohexenone  Derivative  from  Diaporthaceous Fungus  PSU-H2Arch Pharm Res. 32(9). 1227-1231.

Sukjuntra, J.,  Na Nakorn, K and Hajiwangoh, Z.  2012. Stroage life of mackerel (Decapterus maruadsi) in ice. The International Congress on Food Engineering and Technology. Bangkok Thailand. March 28-30 : 240-243.

Na Nakorn, K., Sukjuntra, J., and Hajiwangoh, Z.  2012. Studying shelf-life of Kepala Keropok at chilling temperature. The International Congress on Food Engineering and Technology. Bangkok Thailand. March 28-30 : 237-239.

Hajiwangoh, Z., Sukjuntra, J.and Na Nakorn, K. 2012. Microbiological Quality of Kepala Keropokas as stored in ice. The International Congress on Food Engineering and Technology. Bangkok Thailand. March 28-30 : 244-2147.

Dalee, A. D.,  Ya, N.,  Sali, K.,   Hayeeyusoh,  N., Hajiwangoh, Z. and Salaeh, P. 2015. Antimicrobial substances from endophytic fungi in Tamarind (Tamarindusindica, Linn), Malay Apple (Eugenia malaccensis,Linn), Rambutan (Nephelium lappaceum), and Indian mulberry (Morin citrifolia,Linn). Proceeding of the 2nd International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science 2015 on 17-19 May 2015 (B-1-B-10). Yogyakarta. Yogyakarta State University

Dalee, A. D.,   Mukhorah,S., Sali, K., Hayeeyusoh, N., Hajiwangoh, Z. and Salaeh,  P. 2015. Synergy effect of local guava, carambola or Kariyat extracts and Tetracycline in inhibition the growth of Escherichia coli and Salmonella sp. clinically isolated from Yingo Hospital, Narathiwat province, Southern Thailand.  Proceeding of the 2nd International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science 2015 on 17-19 May 2015 (B-17-B-26). Yogyakarta. Yogyakarta State University.

ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ. (2549) . การตรวจหาเมแทบอไลท์ของเชื้อราชนิดเส้นใยที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์. ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 10(1) : 96-104 

รุสนี ยะผา,  นูรฮูดา  กาแบ  และซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ. (2553). การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อราจากวัตถุดิบท้องถิ่น. ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่  2 วันที่ 18  สิงหาคม 2553 (หน้า 49). ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์,  ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ  และอับดุลรอฮิม  เปาะอีแต. (2554). ผลของการใช้ปุ๋ยต่อปริมาณจุลินทรีย์ในดินปลูกยางพารา. ใน ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 2 วันที่ 11-13 มิถุนายน 2554 (หน้า 790-800). เชียงใหม่: ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ     แม่โจ้

ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ. (2558). ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคจากสารสกัดพืชสมุนไพร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 (หน้า 115-123). นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รอฮานี ยะมา, อาอีซะห์ กาเดาะ และซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ. (2560). การปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรียในอากาศภายในรถยนต์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560  และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 (หน้า 446-452). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิน.

ซูรียานี  อาแวแย๊ะ  และซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ. (2561). คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผลิตในจังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 458-468). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ, พูรกอนนี สาและ, อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, คอสียาห์  สะลี และนุรอัยนี      หะยียูโซะ. (2018). การปนเปื้อนของแบคทีเรียและราบางชนิดในอากาศในรถยนต์ส่วนบุคคล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 37(2). 238-244.   

 

อาจารย์หัสลินดา  บินมะแอ

หัสลินดา  บินมะแอ. 2549. การบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยเชื้อราทนร้อนที่ผลิตพอลิเมอร์. ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ    ยะลา.10(1): 105-117

หัสลินดา  บินมะแอ. 2550. มารู้จักโยเกิร์ต...กันดีกว่า. ว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะะลา . 11(1) : 105-117

หัสลินดา  บินมะแอ. 2551. นมแพะ…อีกทางเลือกของคนรักสุขภาพ. ว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . 12(1) : 29-35

หัสลินดา  บินมะแอ. 2552. เชื้อพันธุ์วุ้นสวรรค์  ( Bacterial cellulose). ว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . 13(1) : 50-54

หัสลินดา  บินมะแอ. 2552. การคัดเลือกและแยกจุลินทรีย์ทนร้อนจากแหล่งต่างๆ ในท้องถิ่น . ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . 13(1)  :1-10

หัสลินดา  บินมะแอ. 2553. จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร: ภัยใกล้ตัวที่ต้องระวัง. ว. วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . 14(1) : 53-62

หัสลินดา  บินมะแอ. 2556. การคัดแยกและการประยุกต์ใช้เชื้อราทนร้อนจากมูลสัตว์และวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในการบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม.  ว. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2.  : 117-127

 

อาจารย์นุรอัยนี หะยียูโซะ

นุรอัยนี หะยียูโซะ, คอสียาห์ สะลี, อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ และพูรกอนนี  สาและ. 2559. ปริมาณและชนิดของแบคทีเรียกรดแลคติกในผัก ผลไม้ดองท้องถิ่นเพื่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.

นุรอัยนี หะยียูโซะ, คอสียาห์ สะลี, อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ และพูรกอนนี  สาและ. 2558. การตรวจเชื้อ Cryptococcus neoformans จากมูลนกและไก่ในเขตจังหวัดยะลา. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, คอสียาห์ สะลี และนุรอัยนี หะยียูโซะ. 2558. การหาสภาวะเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและการผลิตเอนไซม์เคราติเนสของแบคทีเรียสายพันธุ์คัดแยกจากท้องถิ่น. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, คอสียาห์ สะลี และนุรอัยนี หะยียูโซะ. 2557. การหาสภาวะเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและการผลิตเอนไซม์เคราติเนสของฟังไจสายพันธุ์คัดแยกจากท้องถิ่น. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, คอสียาห์ สะลี, นุรอัยนี หะยียูโซะ และอัมพร ท่าดะ. 2557. คุณภาพทาง    จุลชีววิทยาของอาหารปรุงเสร็จและน้ำบริโภคที่จัดจำหน่ายในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, คอสียาห์ สะลี, นุรอัยนี หะยียูโซะ และอัมพร ท่าดะ. 2557. คุณภาพทาง   จุลชีววิทยาของอาหารที่จัดใด้เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, คอสียาห์ สะลี, นุรอัยนี หะยียูโซะ และอัมพร ท่าดะ. 2557. คุณภาพอากาศทางจุลชีววิทยาของสำนักงานและห้องเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, คอสียาห์ สะลี, นุรอัยนี หะยียูโซะ และมุสลีฮาวาตี วาเงาะ. 2555. การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เคราติเนสจากสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและประสิทธิภาพการย่อยสลายสารทิ้งเคราติน. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

นุรอัยนี หะยียูโซะ. 2554. การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำผลไม้หมักจากผลไม้ท้องถิ่น. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 

อาจารย์คอสียาห์ สะลี 

          การคัดแยกจุลินทรีย์ผลิตเคราติเนสจากตัวอย่างสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและประสิทธิภาพการย่อยสลายขนไก่,2555, งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

          คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอากาศในห้องเรียนและสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, 2556, งบบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

          คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารที่จัดให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา, 2556, งบบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

 

อาจารย์สุธิมา ปรีเปรม

Preeprem, S., Mittraparp-arthorn, P., Bhoopong, P., and Vuddhakul, V. (2014).  Isolation and characterization of Vibrio cholerae isolates from seafood in Hat Yai City,  Songkhla, Thailand. Foodborne pathogens and disease, 11(11), 881-886.

Preeprem, S., Singkhamanan, K., Nishibuchi, M., Vuddhakul, V., and  Mittraparp-arthorn, P. (2018). Multiplex Multilocus Variable-Number Tandem-Repeat Analysis for Typing of Pandemic Vibrio parahaemolyticus O1: KUT Isolates. Foodborne pathogens and disease. 

Kissalai, P., Preeprem, S., Vuddhakul, V., and Mittraparp-arthorn , P. (2018). Phylogenetic analysis of atypical hemolysin gene in Vibrio campbellii and effects of cultivation salinity and pH on hemolytic activity and virulence. Walailak Journal of Science and Technology (WJST), 16(6).

Tulatorn, S., Preeprem, S., Vuddhakul, V., and Mittraparp-Arthorn, P. (2018). Comparison of virulence gene profiles and genomic fingerprints of Vibrio cholerae O1 and non-O1/non-O139 isolates from diarrheal patients in southern Thailand. Tropical medicine and health, 46(1), 31.

Jingjit, N., Preeprem, S., Surachat, K., & Mittraparp-Arthorn, P. (2021). Characterization and Analysis of Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPRs) in Pandemic and Non-Pandemic Vibrio parahaemolyticus Isolates from Seafood Sources. Microorganisms, 9(6), 1220.