หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์/บุคคลากร

  • ระบบจัดการข้อมูล มคอ. click>>>
  • ระบบประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน click>>>
  • ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล click>>>
  • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ click>>>
  • เว็บไซต์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Click >>> 
  • ระบบข้อมูลบุคลากร click>>>