หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษา

ปาตีเมาะ บาเน็ง และ ซารีนา เจะแฮ. ประสิทธิภาพของราเอนโดไฟต์ ไอโซเลต ABB4, COL4, GDB1 และ HCB1 ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์. )2560(. ยะลา:คณะวิทยาศาสตร์เทคนโนโลยีการเกษตร:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ซูไฮลา กะจิบาซาร์. การผลิตโยเกิร์ตรสข้าวโพด. (2560). ยะลา:คณะวิทยาศาสตร์เทคนโนโลยีการเกษตร:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อาอีซะ   ปะดอ และ ซาตีนา สาเเละ.(2561). การผลิตยาสีฟันสมุนไพรที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในช่องปาก (Streptococcus salivarius). ยะลา:คณะวิทยาศาสตร์เทคนโนโลยีการเกษตร:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วรสุดา อุตอามาตย์ และกนกกาญจน์ บัวสุข. (2561). การคัดเลือกลูกแป้งข้าวหมากที่มีประสิทธิภาพใน3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อพัฒนาสูตรข้าวหมากเนื้อผลไม้. ยะลา:คณะวิทยาศาสตร์เทคนโนโลยีการเกษตร:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อานีซะห์ ลาเตะและ สุธิมา ปรีเปรม. (2565). การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกและ Vibrio สายพันธุ์เรืองแสงจากบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งและกุ้งที่วางจำหน่ายในตลาด. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี.