หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นางสาวสุไวบ๊ะ ดีสะเอะ รหัส 55

นางสาวสุไวบ๊ะ  ดีสะเอะ  รหัส  55

ตำแหน่งงานปัจจุบัน   ครูผู้สอนการศึกษาเอกชน
หน่วยงาน     โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
                  200  หมู่  1  ตำบลหนองทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81180

ลักษณะงาน   ครูผู้ช่วยช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่  1-2

ประวัติการทำงาน     ผู้ช่วยอาจารย์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  (ด้านวิจัย)
งานที่ได้รับมอบหมาย   1. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์  วัสดุสารเคมี  สำหรับการทำวิจัย
                               2. เตรียมอุปกรณ์อาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับในการทำวิจัย
                               3. สำรวจเครื่องมือวิทยาศาสตร์  วัสดุ  อุปกรณ์และสารเคมีให้พร้อมใช้งาน
                               4. ดูแลความเรียบร้อยเครื่องมือวิทยาศาสตร์   เช่น  อุปกรณ์  เครื่องแก้วสารเคมี  ต่างๆ
                               

แกลเลอรี่