หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์คอสียาห์ สะลี

 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย):   นางสาวคอสียาห์ สะลี

 2.ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Miss Khosiya Sali

3. ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์

4. หน่วยงานที่ติดต่อได้ : สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5. โทรศัพท์:           073-299699 ต่อ 73301     

6. E-mail:               khosiya@yahoo.com

7. ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วท.บ.

ชีววิทยาประยุกต์

ปริญญาโท

Universiti Kebangsaan Malaysia, ประเทศมาเลเซีย

M.Sc.

Microbiology

8. ความเชี่ยวชาญ

                   การคัดแยกจุลินทรีย์ผลิตเคราติเนส

9. ผลงานวิจัย / ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

- การคัดแยกจุลินทรีย์ผลิตเคราติเนสจากตัวอย่างสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและประสิทธิภาพการย่อยสลายขนไก่,2555, งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

- คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอากาศในห้องเรียนและสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, 2556, งบบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภํฎยะลา

- คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารที่จัดให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา, 2556, งบบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภํฎยะลา

10.  Link เว็บไซต์ของอาจารย์ คลิกที่นี้