หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นางสาวโซรญา สะมาโร รหัส 52

นางสาวโซรญา สะมาโร รหัส 52

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:  ครูผู้สอนการศึกษาเอกชน

หน่วยงาน: โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา  198 ม.5 ต.ตะโละ  อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

ลักษณะงาน:  ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2558 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

ปี พ.ศ.2559 ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

งานที่ได้รับมอบหมาย

1.ประชุมหมวดประจำเดือน

2.นิเทศครูผู้สอนภายในกลุ่มสาระฯ

3.จัดเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับรายวิชาที่มีการทดลอง

4.ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/2

5.ครูที่ปรึกษานักเรียนแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่